Naciśnij ESC aby opuścić wyszukiwarkę

Regulamin dokonywania darowizn

Regulamin dokonywania darowizn na rzecz Fundacji Wspierania Kultury Popmoderna z 3.01.2020 roku

Podstawa prawna: art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof; ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§1

Fundacja Popmoderna może uzyskiwać środki finansowe z tytułu darowizn, zapisów i spadków.

§2

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

§3

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli instytucji finansujących, spadkodawców i/lub donatorów.

§4

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają zostać przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§5

Darowizna przekazana przez osobę fizyczną może zostać przez Darczyńcę odliczona od podstawy opodatkowania na mocy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9).

§6

Darowizna przekazana przez osobę prawną może zostać odliczona od podstawy opodatkowania na mocy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7)

§7

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8

Wszelkie dochody Fundacji wykorzystywane są jedynie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.

§9

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.